ส.ค.ส. พระราชทาน เป็นบัตรส่งความสุข ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์
ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เป็น
ประจำทุกปี (ยกเว้น พ.ศ. ๒๕๔๘)


        ในวันสิ้นปี (๓๑ ธันวาคม) ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์
ทุกสถานี นอกจากนี้ ยังทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจ มาปรุแถบโทรพิมพ์ (เทเล็กซ์)
พระราชทานพรปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงาน โดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า กส. ๙ เช่นเดียว
กับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ทรงระบุท้ายโทรพิมพ์ว่า กส. ๙ ปรุ ส.ค.ส. พระราชทาน ที่
เป็นโทรพิมพ์เหล่านี้ เริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐


        เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงได้ทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทาน ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำ และทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โทรสาร (แฟกซ์) พระราชทานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยข้อความใน
ส.ค.ส. พระราชทาน แต่ละปี จะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบ ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา ในปีต่อ ๆ มา หนังสือพิมพ์
รายวัน ได้นำลงตีพิมพ์ ในฉบับเช้าวันที่ ๑ มกราคม เพื่อให้พสกนิกรได้ชื่นชมอย่างทั่วถึง


        นับแต่ทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทาน ทรงเปลี่ยนแปลงคำลงท้ายของ
ส.ค.ส. พระราชทาน เป็น ก.ส. ๙ ปรุง เนื่องจากทรงเปลี่ยนจากการ "ปรุ" ด้วยโทรพิมพ์ เป็นการ
"ปรุง" ด้วยคอมพิวเตอร์ ถัดจากนั้น จะทรงระบุวันและเวลาที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น เป็นรูปแบบเฉพาะ


         เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอันเนื่องในวันมหามงคลของชาวไทยทั้งมวล
และอวยพรวันขึ้นปีใหม่ในอีกไม่ถึงเดือนที่กำลังจะผ่านพ้นไป ข้าพเจ้าขอเผยแพร่ ส.ค.ส. ซึ่ง
พระองค์ทรงจัดทำมอบความสุขในวันปีใหม่ให้กับพสกนิกรของพระองค์ในแต่ละปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา

 

 

พ.ศ. ๒๕๓๐ มีอยู่ ๒ แบบด้วยกัน

 

 

 

        พระราชทานเป็นปีแรก ปรุแถบโทรพิมพ์ (เทเล็กซ์) พระราชทานพรปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงาน โดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า กส.๙ เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ทรงระบุท้ายโทรพิมพ์ว่า กส.๙ ปรุ

 

พ.ศ ๒๕๓๑

 

 

 

        ทรงสอนให้ทุกคนคิดและทำในสิ่งที่ดี เพื่อให้บังเกิดแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต

 

พ.ศ. ๒๕๓๒

 

 

 

        ทรงให้นิยาม ๔ ประการของความสุข ว่าคือความปรารถนาดีต่อกัน ความอนุเคราะห์ ความยินดี ความสงบ

 

พ.ศ. ๒๕๓๓

 

 

 

        ทรงให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีสติ และปัญญา

 

พ.ศ. ๒๕๓๔

 

 

 

        ทรงชี้ให้คนไทยใช้ความเพียร อดทน สติ และปัญญา

 

พ.ศ. ๒๕๓๕

 

 

 

        ทรงให้คนไทยมุ่งทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

พ.ศ. ๒๕๓๖

 

 

 

        ทรงให้คนไทยมุ่งทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

พ.ศ. ๒๕๓๗

 

 

 

        ทรงกล่าวถึงโครงการพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร

 

พ.ศ. ๒๕๓๘

 

 

        ทรงให้ข้อคิดในการร่วมมือกันทำงาน เกี่ยวกับการพูด การฟัง

 

พ.ศ. ๒๕๓๙

 

 

         ทรงให้คนไทยตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลในการแก้ปัญหา และการประสานประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

 

พ.ศ. ๒๕๔๐

 

 

        ทรงกล่าวถึงพลังความคิด และให้คติในการพูด การคิด และการทำ

 

พ.ศ. ๒๕๔๑

 

 

 

        ทรงพระราชทานกำลังใจ ในการต่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ

 

พ.ศ. ๒๕๔๒