เด็กออทิสติกจะมีการสนใจเป็นระยะเวลาที่สั้นมากเนื่องจากเด็กออทิสติกมีความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลทั่วไป จนเสมือนหนึ่งว่ามีกำแพงที่เราไม่สามารถมองเห็นได้มากั้นระหว่างเด็กออทิสติกกับเราไว้ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กเหล่านี้ไม่ยอมสนใจและมีปฏิกิริยากับบุคคลรอบข้าง


       โดยเฉพาะในเด็กออทิสติกที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ จะพบว่ามีพฤติกรรมที่อยู่ไม่นิ่ง มีการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายมากผิดปกติ และเป็นการเคลื่อนไหวโดยไร้จุดมุ่งหมาย ทำให้ช่วงความสนใจสั้นและวอกแวกง่ายต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา ส่วนการสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ เช่น ช่วงดูโฆษณาทางทีวีซ้ำแล้วซ้ำแล้วนั้น ก็เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติของเด็กออทิสติก เช่นกันถ้าเด็กออทิสติกมีช่วงความสนใจเพียง 2-3 วินาที เท่านั้น จนดูเหมือนกับเด็กไม่มีความสนใจเลย เช่น เด็กสามารถใช้เชือกร้อยลูกปัดได้เพียงลูกเดียวหรอืหยิบของเล่นใส่ในกล่องได้เพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าเด็กจะทำอย่างเร่งรีบ เมื่อทำเสร็จแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระที่จะทำอะไรตามความต้องการของเขาได้ เช่น กระโดด หมุนตัวไปมา เล่นมือตัวเอง เป็นต้น คือการกลับไปสู่ในโลกของตนเอง


        การช่วยเหลือ เมื่อผู้สอนเห็นว่าเด็กมีความสามารถที่จะทำได้ ผู้สอนจะต้องพยายามหาวิธีที่จะช่วยให้เด็กได้ปฏิบัติตามในช่วงเวลาที่เพิ่มทีละน้อยด้วยความพอใจของเด็กด้วย เช่น ถ้าเด็กสามารถใช้เชือกร้อยลูกปัดได้เองหนึ่งลูกแล้วมีท่าทีจะลุกขึ้น ผู้สอนจะต้องรีบช่วยจับมือเด็กให้หยิบลูกปัดอีกลูกหนึ่งร้อยในเชือกต่อไป ถ้าเด็กยินยอมให้จับมือทำจะต้องชมเชยทุกครั้ง เป็นการกระตุ้นให้เด็กทำเองในครั้งตอ่ไปสลับกับการช่วยจับมือเด็กไปเช่นนี้ซ้ำๆ ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กมีช่วงระยะการสนใจนานมากขึ้น การจัดที่ให้เด็กนั่งควรจะเป็นที่ที่เด็กลุกขึ้นลำบาก เช่น ให้เด็กนั่งอยู่ในมุมจำกัด หรือโต๊ะที่ประกอบเป็นเครื่องวงกลมโดยให้เด็กนั่งตรงกลาง ห้องก็ควรจะเงียบไม่มีคนพลุกพล่าน ซึ่งจะทำให้เด็กวอกแวกได้ง่าย ควรจะสอนให้เด็กทำกิจกรรมเฉพาะแต่ละคนก่อน เมื่อเริ่มยินยอมทำตามได้นานขึ้น จึงจัดให้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเด็กๆ โดยมีเด็กร่วมในกิจกรรมเดียวกันเพียง 2-3 คน เท่านั้น


ปัญหาในการสื่อความหมายและภาษา


       เด็กออทิสติกจะมีพัฒนาการทางด้านการสื่อความหมายไม่ดี จะไม่สามารถเข้าใจความหมายของคำพูด หรือคำสั่งได้ดีเท่ากับเด็กปกติในวัยเดียวกัน มักจะถามคำถามที่ซ้ำซากและไม่สนใจในคำตอบ บางครั้งจะกลับไปอยู่ในโลกของตนเองอีกเป็นครั้งคราว โดยการพูดภาษาของตนเองที่คนทั่วไปฟังไม่เข้าใจการช่วยเหลือ การสั่งให้เด็กทำอะไรควรเป็นคำสั่งง่ายๆ ข้อความสั้นๆ และเป็นคำสั่งเดียวคำพูดต้องไม่ซับซ้อน เด็กจึงจะทำตามได้ ให้จำไว้ว่าแม้เด็กออทิสติกสามารถจะพูดตามได้เป็นประโยคยาวๆ หรือร้องเพลงได้จนจบเพลง แต่นั่นเป็นเพียงการลอกเลียนแบบเท่านั้น โดยเด็กจะไม่รู้ความหมายหรือเข้าใจในการพูดของเขาเลย


เด็กออทิสติกเรียนรู้ได้โดยการลอกเลียนแบบ


        ถ้าพบว่าเด็กออทิสติกมีความยากลำบากที่จะเช้าใจคำสั่งของท่าน การช่วยเหลือก็คือให้เด็กอื่นที่รู้เรื่องทำตัวอย่างให้ดู และให้เด็กออทิสติกทำตามใช้คำสั่งสั้นๆ ง่ายๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งของรอบตัวก่อนจนเด็กปฏิบัติตามได้ จึงเป็นคำสั่งที่ยาวขึ้นแต่เห็นได้ชัดว่าเด็กออทิสติกมีความแตกต่างจากเด็กออทิสติกจะมีความสามารถมากกว่าในการกระทำกิจกรรมในด้านศิลปะความละเอียดอ่อน เช่น การเขียนรูปภาพต่าง ๆ โดยช่วยจับมือเด็กให้เขียนตามก่อน เด็กออทิสติกจะทำได้เร็วกว่าและดีกว่า เด็กบางคนที่มีความสามารถเด่นทางด้านนี้ จะสามารถวาดภาพเหมือนของจริงที่วางไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างได้ดี ฉะนั้น แพทย์ควรวางแผนให้เด็กออทิสติกได้เรียนร่วมกับเด็กปกติในวัยเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ให้เด็กออทิสติกได้ลอกเลียนแบบจากเด็กปกตินั่นเอง


ความสามารถในการรับรู้ของเด็กออทิสติก


       พฤติกรรมของเด็กออทิสติกในระยะแรกที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม จะไม่สามารถรับรู้ธรรมชาติของสิ่งเร้าผ่านอวัยวะรับความรู้สึก เช่น ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง เมื่อพิจารณาถึงความสามารถของเด็กออทิสติกกับเด็กปกติจะเห็นได้ชัดว่า เด็กออทิสติกจะมีความสามารถที่จะจำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าเด็กปกติ ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่พบได้ในเด็ก ออทิสติก ควรนำสิ่งนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการสอนเด็กออทิสติก เพราะเขาจะจดจำภาพต่างๆ ได้ดี เด็กออทิสติกจะขาดความสามารถในการสร้างจินตนาการ เด็กออทิสติกจะมีการเล่นที่ซ้ำๆ ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนเครื่องจักร


       เด็กออทิสติกที่มีอายุน้อยมักจะมีการเล่นที่ซ้ำๆ ได้ครั้งละนานหลายชั่วโมงถ้าเด็กออทิสอายุมากขึ้นการมีพฤติกรรมซ้ำๆ จะลดลง แต่จะเปลี่ยนเป็นการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรประจำวัน การจะช่วยเหลือให้เด็กลดพฤติกรรมซ้ำซากก็ทำได้โดยใช้กิจกรรมอื่นที่เด็กสนใจมาทดแทนทีละน้อย


ความเข้าใจและการแสดงความรู้สึกของเด็กออทิสติก


       เด็กออทิสติกไม่สามารถแสดงความรู้สึกของเขาได้เหมือนเด็กปกติ เขาไม่สามารถแสดงสีหน้าหรือท่าทางให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีความสุขหรือมีอารมณ์เศร้าหรือมีความกลัว หรือมีความโกรธ เด็กออทิสติกจะยิ้มไม่เป็น บางคนร้องไห้โดยไม่มีน้ำตา หรือแสดงอารมณ์ไม่สมเหตุสมผล ผู้ฝึกสอนควรยิ้มกับเด็กบ่อยๆ แสดงสีหน้าให้เห็นว่าเรายินดี เมื่อเขากระทำกิจกรรมที่สอนเขาได้ พร้อมทั้งกล่าวชมเชย หรือตบมือ ไม่ควรแสดงความกังวลใจให้เด็กเห็นใจขณะฝึกสอน


ความจำของเด็กออทิสติก


       เด็กออทิสติกจะมีความสามารถเกี่ยวกับความจำดี จะจำได้นาน ฉะนั้นจะลืมยากถ้าได้เรียนรู้แล้ว ฉะนั้นการช่วยเลหือเด็กออทิสติกในการเรียนรู้นั้น ควรจะมีความเข้าใจเด็กออทิสติกแต่ละคนอย่างดีเสียก่อน และนำเอาข้อดีต่างๆ ของเด็กมาเป็นสิ่งที่นำทางในการฝึกสอนก่อน เมื่อเด็กเรียนรู้ได้ก็เหมือนกับได้รางวัลทั้งเด็กและผู้ฝึกสอน ทั้งยังเป็นสิ่งล่อใจในการสอนในเรื่องอื่นๆ ต่อไป


ข้อควรระวัง


        ไม่ควรรีบเร่งสอนและบังคับเด็กในการเรียนรู้มากจนเกินไป จะทำให้เด็กปฏิเสธได้ นอกจากจะไม่รับการเรียนรู้แล้ว ยังมีปัญหาทางด้านอารมณ์ และมีพฤติกรรมที่ผิดปกติอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย


       เด็กออทิสติกที่มีระดับสติปัญญาปกติและได้รับการช่วยเหลือจนสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนทั่วไปได้ จะสนใจเรียนและเรียนได้ดี ในระยะ 2-3 ปีแรก ไม่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ นั่งเรียนอย่างสงบ พูดน้อย ไม่สู้เพื่อน ความจำในบทเรียนดีมาก เมื่อได้เรียนชั้นสูงขึ้น ในระดับประถมปีที่ 2 ประถมปีที่ 3 มักจะเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะเพื่อนจะไม่เข้าใจพฤติกรรมของเด็กออทิสติกบางอย่าง จึงมักจะถูกล้อเลียน เมื่อเรียนสูงขึ้นหลักสูตรการเรียนจะยากขึ้น เด็ก ออทิสติกจะเข้าใจยากและติดตามบทเรียนไม่ทัน จะทำให้ท้อถอย เบื่อหน่าย และไม่อยากเรียน ฉะนั้นการวางแผนให้เด็กได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ แพทย์ควรประสานงานกับครูและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมมือกันช่วยเหลือเด็กได้อย่างเหมาะสม


       อันจะทำให้เด็กออทิสติกมีการพัฒนาในการเรียนรู้ได้อย่างดีและสามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติ

 


จาก http://210.246.188.53/trang1kmc/modules.php?name=News&file=article&sid=592

Comment

Comment:

Tweet

อยากจะบอกคะว่าตอนนี้
หนูเป็นออทิสติกอยู่คะ

มันไม่รู้ว่าใช่รึเปล่านะคะ
แต่คือหนูจะไม่กล้าพูดคุยกัยใคร

มันจะเขินมากๆเวลาต้องเข้าสังคมอ่ะคะ

#3 By มิ้น (124.122.221.196) on 2010-06-11 11:26

แม่ผมจะค่อยๆ บอก ค่อยๆ สอน

ให้ผมเรียนรู้กับครูและเพื่อนในโรงเรียน

รวมถึงพาออกงานสังคมต่างๆ นะครับ

โดยจะคอยบอกให้ผมปรับพฤติกรรมให้เหมือนดังเช่น"คนทั่วไป"


cry

#2 By Juninyá on 2009-12-02 14:03

ถ้าเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมการพูดเหมือนท่อง
หนังสือ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไงค่ะ...

#1 By nudee on 2009-12-02 13:25